Vážení čtenáři, ve dnech 3. 9. - 8. 9. pro Vás provádíme migraci na novou verzi stránek. Prosíme Vás, nevkládejte v těchto dnech na portál nový obsah.

Děkujeme za pochopení Vaše Myslivost.

kuna-lesnimuflprasatka-sedlkachnyBazant1mufloniJeleni2Jeleni1
sluncevychází v 7:12 a zapadá v 18:22|měsícvychází v 3:27 a zapadá v 16:59|Doby lovu
Dnes je 9. října 2015, svátek má Štefan / Sára

Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014
English German

Navštívili jsme OMS Strakonice

Myslivost 8/2012, str. 98
Kamila Kaasová

Vzhledem k tomu, že činnost okresních mysliveckých spolků je pestrá a členitá, není snadné při rozhovoru na živo vše detailně popsat a nic nevynechat. Proto se často při rozhovorech s různými okresními mysliveckými spolky stávalo, že při následné autorizaci došlo k výraznému pozměnění celého rozhovoru a někdy si ještě na poslední chvíli některý z členů komisí vzpomněl na změny, které už nebylo možné úpravu provést, neboť již bylo číslo v tisku.

 Proto jsme se domluvily s jednatelkou OMS Strakonice Pavlínou Cuhrovou a s jejím laskavým přispěním se rozhovor s OMS ve Strakonicích uskutečnil „po síti“. Každý z předsedů komisí otázky v klidu vypsal a dohromady tvoří ucelený přehled o činnosti OMS Strakonice. Na činnost OMS jsem se poté vypravila podívat při příležitosti zasedání Okresní myslivecké rady a následné odborné přednášky Mgr. Vladimíra Bádra, Ph.D. na téma stanovení a odhad věku ulovené černé a srnčí zvěře, která se uskutečnila 21. 6. v Cehnicích. Zde jsem si celou mysliveckou radu i vyfotografovala.

 

Můžete prosím stručně charakterizovat situaci na OMS Strakonice? Kolik má členů a v jakém věkovém rozložení, v kolika honitbách hospodaří? Jaké jsou pověřené obce a jaká je s nimi spolupráce?

OMS ČMMJ Strakonice o. s. má v současné době 1246 členů, z toho 888 řádných, 34 studentů, 45 plně invalidních, 278 starších 65 let a 1 lesníka z povolání. Ve své evidenci máme 32 žen. Myslivost v rámci našeho působení řídí tři pověřené obce s rozšířenou působností, MěÚ Strakonice spravuje 50 honiteb a 1 oboru, MěÚ Blatná 19 honiteb a 2 obory a MěÚ Vodňany 14 honiteb a 1 oboru. 

OMS Strakonice má ve svém vlastnictví střelnici Droužetice, kterou dlouhodobě pronajímá. Sekretariát OMS funguje v pronajatých prostorách budovy Mze ČR. Každodenní styk se členy ČMMJ a s veřejností aktivně a  velmi dobře zajišťuje jednatelka Pavlína Cuhrová, která je zaměstnankyní OMS Strakonice.

Práci OMS Strakonice řídí mezi sněmy, které se konají jednou za kalendářní rok, jedenáctičlenná OMR ve složení ing. František Volmut – předseda, ing. Stanislav Petrášek a ing. Josef Šůna – místopředsedové, Jaroslav Božka – předseda myslivecké komise, Karel Kieweg – předseda kynologické komise, Jaroslav Kůta – předseda kulturní komise, Jiří Lešák – předseda střelecké komise, Josef Turek – předseda organizačně právní komise a členové Jan Hodonický, Václav Kříž a Karel Uhlík. ODR je pětičlenná a pracuje ve složení MVDr. František Biskup – předseda, MUDr. Václav Kalbáč – místopředseda, Josef Pilný, Václav Voldřich a Jaroslav Mrvík.      

 

Jak se v průběhu let vyvíjí členská základna? Kolik míváte ročně zájemců o zkoušky z myslivosti?

V roce 2011 měl OMS Strakonice 1312 členů, takže v letošním roce máme o 66 členů méně, ale je pravděpodobné, že se ještě během roku stav členské základny mírně zvýší. I když došlo k mírnému úbytku, podařilo se díky aktivní práci OMR a zejména pak jednatelky Pavlíny Cuhrové udržet relativně vysoký stav členské základny. Podařilo se i díky internetu zvýšit informovanost jednotlivých MS, a tím většiny členů ČMMJ. Jsme toho názoru, že informovaný člen je méně náchylný ke zkratovému jednání a odchodu z našich řad. Velmi dobrých výsledků dosahuje dlouhodobě náš OMS i při získávání adeptů ke zkouškám z myslivosti. V současné době máme v kurzu 29 uchazečů, což je velmi dobrý základ pro vyrovnání se s přirozeným úbytkem členů. Kurz zahajujeme každoročně v říjnu, teoretickou část kurzu zajišťujeme následující rok v měsíci únoru až březnu a v říjnu se konají zkoušky.

 

Pořádáte zkoušky i pro myslivecké hospodáře? Zajišťujete i další vzdělávání svých členů, přednášky, semináře?

V rámci dalšího vzdělávání proběhl v minulých létech doškolovací kurz lektorské skupiny, která pracuje při OMS ČMMJ Strakonice, kterým prošli všichni lektoři, kteří zajišťují přípravu uchazečů o první lovecký lístek i uchazečů o zkoušky mysliveckých hospodářů. Dále proběhlo školení prohlížitelů ulovené zvěře pro zájemce z mysliveckých sdružení. Vzhledem k malému zájmu se nám nedaří každoročně otevřít kurz mysliveckých hospodářů. V podstatě zkoušky pořádáme jednou za dva roky pro 8 – 10 uchazečů, mezi kterými jsou zájemci nejen z okresu Strakonice, ale i z Písku, Prachatic, Českých Budějovic a Klatov. Jinak v letošním roce zařizujeme pro naše členy k měsíci myslivosti přednášku k odhadu věku ulovené zvěře, a to pro zvěř srnčí a černou, které je v našich podmínkách nejvíce.

Naši členové se pravidelně zúčastňují školení a kurzů pořádaných ústředními orgány ČMMJ.

 

Jak u vás funguje práce s mládeží? Jsou na Strakonicku nějaké kroužky mladých myslivců a přátel přírody?

Práce s mládeží se zaměřuje na pořádání Dětských dnů v rámci měsíce myslivosti, které pořádají některá MS nebo na besedy s mládeží ve školách. Nejúspěšnější jsou besedy, ve kterých jsou zapojeni dva myslivci. Jeden beseduje a druhý provádí ukázku s loveckým psem. Nedaří se nám získat děti pro pravidelnou činnost v kroužcích. Pravdou je i to, že zanícených vedoucích kroužků je mezi myslivci stále méně.

 

Myslivecké dětské dny jsou jistě oblíbené. Zapojujete se i dalšími akcemi do kulturního dění?

V letošním roce se podařilo založit při OMS ČMMJ Strakonice klub trubačů, do kterého je zapojeno 7 členů. Tato skupina bude zabezpečovat troubení na všech akcích pořádaných OMS Strakonice. Do budoucna bychom chtěli zabezpečit ve spolupráci se členy tohoto klubu i kurzy pro zájemce o myslivecké troubení.  Mimo tento klub působí trubači i v jednotlivých mysliveckých sdruženích, kde zajišťují důstojné zahájení a ukončení mysliveckých akcí.  OMS Strakonice nepořádá myslivecký bál, ale většina MS myslivecké zábavy a bály pořádá, jednak proto, aby obohatila kulturní dění ve svých obcích a městech, propagovala myslivost mezi občany a též získala finanční prostředky pro svoji činnost. Ve Strakonicích pořádá myslivecký ples MS Banín Dražejov. 

I když se snažíme o propagaci myslivosti po celý rok, je červen – měsíc myslivosti využíván ve zvýšené míře k myslivecké osvětě mezi občany. OMS se snaží o dění v myslivosti informovat nemysliveckou veřejnost formou článků v místním tisku a na besedách s mládeží ve školách.

Myslivecká sdružení okresu Strakonice pořádají Myslivecké dny, které jsou nemysliveckou veřejností hojně navštěvovány. V rámci tohoto měsíce jsou předávána vyznamenání nejaktivnějším členům ČMMJ. Na sekretariátu OMS je vytvořena nástěnka, kde seznamujeme veřejnost s akcemi pořádanými jak v rámci okresu Strakonice, tak s krajskými a celostátními akcemi. Velmi dobře se nám osvědčilo pravidelné vydávání informačního bulletinu Myslivecké informace, který je vydáván 4x ročně a do MS je zasílán zejména elektronickou poštou, ale i v tištěné podobě tam, kde nemáme spolupracovníka, který má e-mail. Takových MS je stále méně. I většina korespondence je posílána e-mailem, protože je to rychlejší i ekonomicky výhodnější. 

 

Je skvělé, že takto aktivně a příjemnou cestou představujete myslivost spoluobčanům, pravidelná informovanost členů je rovněž velmi podstatná. Pojďme nyní od kulturního dění přejít k dění v přírodě. Jaké jsou u vás stavy volně žijící zvěře, jak probíhá hospodaření s nimi?

U spárkaté zvěře nastal po předchozích letech mírného růstu pokles, a to zejména u zvěře srnčí, a to až o 20 %. U zvěře černé tento pokles činí 10 %. Nárůst zaznamenáváme pouze u kormorána velkého, vydry říční a jestřába lesního.

Stavy drobné zvěře by bez naší myslivecké pomoci dávno klesly pod kritickou hranici. Nebýt každoročního vypouštění bažantí zvěře, už by k jejímu výskytu, neřku-li lovu, nedocházelo.

Zaječí zvěř se na našem okrese loví naprosto minimálně. Počet pouhých 75 kusů o tom jistě svědčí.

Koroptev polní je též závislá na umělém odchovu. Bez každoročního doplňování odchovanými jedinci by se už prakticky nevyskytovala.

V roce 2007 se stalo MS Předslavice členem ACHZ v ČR. Od té doby vypustilo na 120 ks zaječí zvěře na osvěžení krve a posílení kmenových stavů.

Aktuální stavy volně žijící zvěře i zvěře žijící v oborách na území bývalého okresu Strakonice, jsou následující: jelení zvěř – 132 kusů, vše v oborách, mufloní zvěř 202 kusů, daňčí zvěř 209 kusů, srnčí zvěř 4598, v roce 2011 byl odlov srnčí zvěře 2025 kusů, což znamená pokles oproti roku 2010 o 579 kusů.  Černé zvěře je zde 389 kusů, v oborách 140, v roce 2011 bylo odloveno 1576 kusů černé, což je oproti roku 2010 pokles o 191 kusů. Vyskytuje se zde i jelen sika Dybovského a japonský, dohromady 32 kusů v oborách.

U zvěře drobné jsou tyto počty: zajíc polní – 3381 kusů, uloveno 75, králík divoký – 53 kusů, polák velký – 314 kusů, lyska černá – 243 kusů, bažantí zvěř – 3930 kusů, loveno 16 415, kachna divoká – 6024 kusů, loveno 23 792, husy – 146 kusů.

Stavy šelem a zvěře myslivosti škodící vypadají takto: liška obecná – 1150 kusů, jezevec lesní – 250 kusů, kuna lesní a skalní – 1254 kusů, ondatra pižmová – 1349 kusů, holub hřivnáč – 3546 kusů, straka obecná – 1867 kusů, vrána obecná – 802 kusů.

 

Jistě každoročně probíhá chovatelská přehlídka trofejí, jaké počty trofejí se každoročně hodnotí? Jaký je zájem o pořádání výstavy?

Chovatelské přehlídky trofejí každoročně pořádá OMS Strakonice na základě pověření odborů životního prostředí MěÚ Strakonice, Blatná a Vodňany. Pořádání výstavy je vždy ve spolupráci s mysliveckým sdružením, které se ke spolupráci samo přihlásí. Zatím je o spolupořádání chovatelských přehlídek trofejí ze strany mysliveckých sdružení zájem, takže nemáme problémy s tím, kde se bude přehlídka konat. Největší zastoupení mají trofeje srnčí zvěře, přibližně okolo 700 kusů a v průměru mezi 2 – 5 ks jsou zastoupeny trofeje jelena, muflona, daňka, zbraně černé zvěře a lebky lišek. Každoročně se mezi trofejemi vyskytnou 1 – 3 ks s medailovou hodnotou, od všech druhů vystavované zvěře.

 

Bojujete nějak se stále aktuálním problémem – střety se zvěří na pozemních komunikacích?

Pro ochranu zdraví a majetku našich spoluobčanů jsme v roce 2011 nainstalovali na více než šedesáti kilometrech silnic 1. a 2. třídy pachové ohradníky. Na takto ošetřených úsecích poklesl počet nehod zapříčiněný střetem se zvěří o 62 %. Za přispění pojišťovny Generali a Krajského úřadu Jihočeského kraje chceme v této činnosti pokračovat i v letošním roce.

 

Pojďme se nyní podívat na kynologii – jaké pořádáte v rámci OMS zkoušky či výstavy, máte dost rozhodčích?

Každoročně pořádáme jarní svod, zkoušky vloh, bezkontaktní norování, lesní zkoušky, speciální zkoušky z vodní práce, troje podzimní zkoušky, barvářské zkoušky a pod záštitou Klubu chovatelů teriérů barvářské zkoušky honičů se zadáváním titulu CACT a res. CACT. Jednou za dva roky se v našem okrese konají všestranné zkoušky ohařů. Zkoušky pořádáme ve spolupráci s mysliveckým sdružením, které má v tom roce zájem, aby se zkoušky v jeho honitbě konaly. V minulém roce bylo na všech konaných zkouškách předvedeno 184 psů, z toho obstálo v I. ceně 97, ve II. ceně 21, ve III. ceně 18 a 25 získalo loveckou upotřebitelnost. Zatím jsou zkoušky ze strany vůdců i rozhodčích hodnoceny kladně, nebyly podány žádné protesty. A tak doufejme, že se nám bude i nadále dařit pořádat zkoušky, o které bude ze strany vůdců zájem, což zatím je. Snažíme se vycházet vstříc také klubům, které mají zájem pořádat zkoušky v honitbách naší působnosti. Již několik let probíhá dobrá spolupráce s Klubem dlouhosrstých ohařů a v honitbě MS Libějovice se pořádají mezinárodní všestranné zkoušky DO, MMO a VMO. OMS Strakonice má 22 rozhodčích a průměrný věk je 61 let. V posledních třech letech se nám podařilo získat  4 mladé rozhodčí a v současné době máme 1 čekatele na funkci rozhodčího, všichni mají aprobaci pro  ohaře.

 

Jak si stojí strakoničtí myslivci na poli střeleckém? Pořádáte okresní přebory? Kde probíhají střelby uchazečů?

OMS Strakonice je vlastníkem střelnice, na které je možno střílet disciplíny – Lovecké kolo, trap, parkur a malorážku na 25 m pevný terč. Střelectví řídí střelecká komise, která má 7 členů, z toho 5 má zkoušky pro rozhodčí lovecké střelby III. třídy. Každoročně pořádáme okresní přebor na loveckém kole, a to pro 3 skupiny střelců. Skupina A - střelci, kteří se zúčastňují svazových a vyšších soutěží. Skupina B jsou střelci, kteří se zúčastňují okresních soutěží a skupinu C tvoří začátečníci. Dalším závodem je „Memoriál B. Hyneše“ – zakladatele lovecké střelby v okrese Strakonice, který zemřel v roce 1987 a od té doby memoriál běží. Nově vznikl závod „O putovní pohár předsedy OMS Strakonice“ a v loňském roce byla zahájena soutěž mezi OMS Jihočeského kraje, která probíhá pod názvem „Jihočeský pohár“. Zde v loňském roce naše družstvo obsadilo 3. místo. Střelci z okresu Strakonice se pravidelně již dlouhou dobu zúčastňují svazových soutěží pořádaných ČMMJ. Na Loveckém kole má okres Strakonice několik přeborníků republiky, např. Koubek, Valenta, Staněk.       

Další činností střelecké komise je příprava adeptů o 1. lovecký lístek. Jsou seznamováni s teoretickou i praktickou střeleckou přípravou. Praktická střelba probíhá na střelišti malorážka na pevný terč – 10 ran a na střelišti Lovecké kolo a trap na jednotlivé terče cca 50 ran.

Na okrese Strakonice jsou celkem 3 brokové střelnice, Droužetice, Skočice a Čestice, na kterých probíhá ročně okolo 10 závodů. Dále probíhají tréninky a myslivecká sdružení si mohou naplánovat kondiční střelby. Na okrese Strakonice má lovecká střelba již 50letou tradici.

 

Žádné odvětví se nevyhne ekonomickým otázkám. Daří se vám bezproblémově financovat veškerou činnost OMS, včetně chodu kanceláře?

OMS hospodaří dle rozpočtu schváleného okresním sněmem. Ekonomická komise rozpočet připraví dle obvyklých potřeb OMS a následně na jednání okr. myslivecké rady tento projedná a případně upraví, dle zdrojů a požadavků členů rady. V průběhu roku komise sleduje vývoj finančních toků a radě předkládá návrhy na úpravu ať již k úsporám, či v případě příznivých výsledků hospodaření na možnost využití volných prostředků ke zlepšení činnosti.

V rozpočtu je samozřejmě zahrnut náklad na vedení kanceláře OMS, ať již je to nájemné za vlastní kancelář, či náklady na energie a mzdu jednatelky. Oproti tomu je na straně příjmů též nájem z provozování brokové střelnice v majetku OMS.

Hlavní položkou příjmů je část členských příspěvků jednotlivých členů. Vzhledem k určitému, i když na našem okrese ne příliš významnému, úbytku členů, tato položka příjmů mírně klesá. Je třeba o členy jednoty stát a neustále je přesvědčovat o smysluplnosti členství. Další významnou položkou příjmů je pořádání kurzů o první lovecký lístek, zde tyto kurzy jednak vzchází ekonomicky ziskově a hlavně jde o získání mladých lidí pro myslivost a tím omlazení členské základny.

V rámci dobrých ekonomických výsledků našeho OMS jsme v uplynulém roce pomohli jednotlivým sdružením s kamennou solí pro zvěř a úspěšným zájemcům o první lovecký lístek jsme uhradili předplatné měsíčníku „Myslivost“.

 

Již byla zmíněna informační nástěnka a elektronický oběžník pro členy OMS. Poskytujete informace o vaší činnosti i veřejným médiím? Lépe řečeno, je o ně ze strany těchto médií zájem?

Snažíme se formou článků ve Strakonickém deníku informovat jak mysliveckou, tak nemysliveckou veřejnost o našich akcích. Články jsou rovněž zasílány k uveřejnění v časopise Myslivost. Při  posledních zkouškách uchazečů o 1. lovecký lístek byla regionální Strakonickou televizí natočena a zveřejněna reportáž ze zkoušek.

           

       

Je dobře, že veřejnost informujete aktivně sami, aby nedocházelo ke zkreslování informací a poté vytváření negativního obrazu myslivců. Jak vlastně vnímáte náhled spoluobčanů na vaše členy?

I když je veřejnost negativně ovlivňována masmédii, snaží se myslivci, pracující v naší oblasti, svou každodenní prací ve prospěch přírody, obcí a měst, utvářet pozitivní vztah občanů k naší organizaci. Zejména v malých vesnicích a obcích je vztah občanů k myslivcům velmi kladný. Uvědomují si, že myslivecké organizace jsou v současné době jedny z mála, které pomáhají při řešení problémů vesnic a obcí a podílejí se i na pořádání kulturních akcí.

 

Jak vidíte vyhlídky naší myslivosti do budoucna? V čem jsou podle vás členové OMS, potažmo ČMMJ ve výhodě oproti ostatním?

Pokud se nám podaří udržet silnou mysliveckou organizaci, nemusíme mít žádnou obavu o budoucnost. Udržet stav členské základny můžeme pouze tehdy, pokud poskytneme členům, za jejich členské příspěvky, adekvátní servis. Snažíme se dotovat nákup krmné kamenné soli, veterinárních léčiv a prostředků na ochranu zvěře. Pořádáme kynologické, střelecké a vzdělávací akce. Členové ČMMJ mají například 50% slevu z poplatku při zkouškách loveckých psů, nižší poplatek za zkoušky mysliveckých hospodářů. Každý člen ČMMJ je pojištěn pro výkon práva myslivosti i ve státech EU a EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Pokud tedy někdo cestuje do těchto států, tak mu jednatel OMS vystaví „Pojistku“, tj. potvrzení o pojištění. Další výhodou je, pokud má myslivecké sdružení 80 % členů registrovaných v ČMMJ. Pokud splňuje myslivecké sdružení tuto podmínku, jsou kryty škody vzniklé v důsledku poranění nebo smrti loveckého psa, způsobené lovenou zvěří na společném lovu na prase divoké a při norování. Dále pokud tato organizace pořádá např. společný hon, myslivecké dny, práci s dětmi, kulturní akce, střelby na uznané střelnici nebo  brigády, jsou všichni účastníci akce pojištěni na úraz - viz skupinová pojistná smlouva „Pojištění úrazu“ čl. 1, bod 4, písm. B). Je tedy na členech mysliveckého sdružení, aby si uvědomili výhody, které jsou s členstvím v ČMMJ spojeny i pro celý kolektiv MS. Myslivci pořádají hodně akcí, a tak je třeba myslet i na to, že se nějaký úraz může přihodit. A pokud pořádající organizace splňuje podmínku pro skupinovou pojistnou smlouvu pojištění úrazu, vyplatí pojišťovna Halali zraněnému plnění.

 

Děkuji moc za informace!

Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ

       

 

Přednáška byla velmi zajímavá a po organizační stránce skvěle připravená, po celý večer dotvářely atmosféru libé tóny mysliveckých skladeb v podání Pootavských trubačů, kteří si také přichystali pro zúčastněné pásmo skladeb s povídáním o jejich skladatelích, historii a použití při mysliveckých akcích dnes i v minulosti. 

 

Sdílet článek: Přidat k Twitter Přidat k Facebook

Diskuzní fórum

 

Fotogalerie

 

Reklama

 

Tip obchodu

Zkušební řád loveckých psů Tip obchodu
Internetový obchod Myslivost

Reklama

reklama
 
jednatel Jak hodnotíte změnu na místě jednatele ČMMJ?
Změnu vítám jednoznačně kladně
 
19
Považuji změnu jednatele spíše za kladný krok
 
1
Podle mne se nic nezmění
 
40
Změna se mi moc nelíbí a nevítám ji
 
1
Změnu považuji za jednoznačně negativní krok
 
1
Nevím, co mám čekat
 
2
Neumím zaujmout ke změně jednatele jednoznačný názor
 
6
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Stáhněte si

Stáhněte si